Carnegiea gigantea- Saguaro v prírode

Stanovy klubu 

 

Úvodné ustanovenie

    Klub kaktusárov je dobrovoľným, samostatným a nepolitickým združením záujemcov o pestovanie kaktusov a iných sukulentných rastlín.

 

Názov a sídlo klubu

1. Názov klubu: Klub kaktusárov Saguaro Nové Zámky

2. Sídlo klubu: Nové Zámky, ulica M.R. Štefánika č. 32, zasadačka OV SZZ

 

Poslanie klubu

    Poslaním klubu je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať kaktusársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov a vytvárať im podmienky na aktívny odpočinok.

 

Hlavné úlohy a činnosť klubu

1. Organizovať prednášky, výstavy, návštevy zbierok a schôdzovú činnosť,

2. Zabezpečovať odbornú literatúru pre členov klubu,

3. Spolupracovať s ostatnými klubmi príbuzného zamerania doma aj v zahraničí.

 

Miesto a čas konania klubových schôdzí

    Klubové schôdze sa konajú o 17.00 h každý posledný piatok v mesiaci v zasadačke OV SZZ na ul. M.R. Štefánika č. 32, Nové Zámky. Iné miesto (napr. zbierka člena klubu) a čas konania schôdze je na dohode väčšiny prítomných členov klubu na schôdzi. O inom mieste konania schôdze, ako je zasadačka OV SZZ prítomný členovia včas vyrozumejú neprítomných členov klubu. Výročná schôdza sa koná každoročne v mesiaci január v zasadačke OV SZZ.

 

Členstvo v klube

1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami klubu.

2. Nových členov klubu prijíma výbor klubu.

3. Členstvo vzniká prijatím za člena klubu.

4. Členstvo zaniká:

    a) oznámením (písomným alebo ústnym) členom výboru klubu o ukončení členstva v klube,

    b) zrušením na základe rozhodnutia členov výboru klubu pre nezaplatenie členského príspevku v príslušnom roku. Členstvo zaniká k 31.03. kalendárneho roka , v ktorom člen nezaplatil členský príspevok. Tento bod sa netýka novoprijatých členov klubu,

    c) vylúčením na základe rozhodnutia členov výboru, pri hrubom porušení disciplíny v klube,

    d) úmrtím

 

Práva a povinnosti členov klubu

1. Člen klubu má právo najmä:

    a) voliť

    b) byť volený

    c) podieľať sa na činnosti klubu

    d) zúčastňovať sa na členských schôdzach a podujatiach organizované klubom

    e) využívať a požičiavať si odbornú literatúru, ktorá je majetkom klubu

    f) odoberať a objednávať si odbornú literatúru prostredníctvom klubu, pričom náklady spojené s hromadnou objednávkou sú hradené z klubových finančných prostriedkov, ak sa nedohodne inak,

    g) vystavovať a predávať svoje prebytky rastlín a semien na výstavách a akciách usporiadaných klubom

2. Člen klubu má povinnosť najmä:

    a) platiť členský príspevok v stanovenom termíne a to do 31.03. príslušného roka, toto sa netýka nových členov, ktorý za rok keď sa stali členmi klubu, tento príspevok nemusia zaplatiť,

    b) riadiť sa stanovami klubu, aktívne sa zapájať do práce v klube a zúčastňovať sa na členských schôdzach,

    c) dodržiavať zákony, všeobecne záväzné predpisy a nariadenia a stanovy klubu

    d) v prípade, ak sa člen klubu nezúčastní 6 krát počas kalendárneho roka na schôdzach klubu, stráca pre nasledujúci rok práva uvedené v bodoch 1a, 1b, 1e, 1f.

 

Voľba predsedu klubu a členov výboru klubu

    Voľby členov výboru a predsedu sa konajú každých päť rokov na výročnej schôdzi, ak sa nedohodne inak.

Členov výboru klubu volia prítomní členovia klubu na výročnej schôdzi, ktorým v tom nebránia vyššie ustanovenia. Členov výboru klubu je päť vrátane predsedu klubu. Členom výboru klubu sa stávajú členovia s najvyšším počtom hlasov vo voľbách.

Predsedom klubu sa stáva jeden z členov výboru, čo je na dohode členov zvoleného výboru.

 

Podmienky predaja prebytkov rastlín a semien

    Súčasťou týchto stanov je aj príloha, ktorá upravuje podmienky predaja prebytkov rastlín a semien na výstavách a iných akciách usporiadaných Klubom kaktusárov Saguaro Nové Zámky.

 

Záverečné ustanovenie

    Tieto stanovy boli schválené väčšinou prítomných členov klubu na klubovej schôdzi dňa 26.03.2010 a týmto dňom aj nadobúdajú platnosť. Ostatné záležitosti, ktoré sa týkajú Klubu kaktusárov Saguaro Nové Zámky, jeho činnosti , jeho členov (a iné) a nie sú riešené v týchto stanovách, je na dohode členov klubu.  

 

Vyhľadávanie

POZOR!!!   Najbližšia klubová schôdza sa uskutoční v piatok  17.05. 2019 o 17.00 h po ukončení burzy v zbierke Gabriela Klottona v Hurbanove.

Všetci členovia nášho klubu ako aj kolegovia z iných klubov a smozrejme aj ostatná laická verejnosť je vítaná.

 Kontakty:   

Predseda klubu Ladislav Fábián  

e-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com

 

Podpredseda klubu Gabriel Klotton   

e-mail: gklotton@gmail.com

Administrátor Ivan Behul   

e-mail: behul.ivan@gmail.com

 

 

TOPlist